Page 1 - راهنمای کاربری سامانه فراگیر آموزش
P. 1

‫راهنمای کاربری سامانه فراگیر آموزش‬

             ‫‪www.ideaco.ir‬‬

   ‫تهیه کننده‪ :‬کمیته توسعه و بهبود سیستم ها و روش های شرکت توسعه علوم راهبردی ایده‬
   1   2   3   4   5   6